Nhận biết người khác trong cuộc toạ đàm: Phương pháp này là thông qua mở một cuộc toạ đàm để