Quan sát ánh mắt để biết được lòng dạ và cách đối xử: Đầu tiên phải kể đến Trong khi mọi người đang cáu giận